Kallelse till bolagsstämma 11 juni 2024

Rocco OilNyheter

Rocco Oil Sweden (publ)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

OBS!  Rättelse och komplettering till tidigare utsänd kallelse.
Notera särskilt ändrade datum för anmälan och komplettering om direktregistrering av förvaltarregistrerade aktier.

Aktieägarna i Rocco Oil Sweden AB, (publ), org.nr. 559103–8012, ”Bolaget” kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 11 juni 2024 kl . 17.00 på Bolagets kontor i Ånge med adress Järnvägsgatan 15, 841 33 i Ånge.

Stämman kommer att hållas som en hybridstämma med möjlighet till deltagande både fysiskt och på länk via Internet. Du kan alltså som ägare finnas på plats fysiskt, via ombud fysiskt eller själv via länk (ombud via länk accepteras inte).

Förtydligande: aktieägare som deltar på länk via internet kan ej utöva sin rösträtt, utan måste för att utöva sin rösträtt ordna med en fullmakt till ett ombud som finns på plats fysiskt.

Bolagsstämman hålls på svenska.

 

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har aktieägare som:

 • dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB, nedan kallat ”Euroclear” förda aktieboken för Bolaget senast 4 juni 2024.
 • dels till Bolaget anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen 7 juni 2024.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste – utöver anmälan – omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan anmälan skall vara verkställd och införd senast tisdagen 4 juni 2024 för att beaktas. Omregistreringen kan vara tillfällig.

Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren av aktierna i god tid före 4 juni 2024 för att omregistrering skall hinna ske.

 

RÖSTRÄTT

Rösträtt vid stämman har endast den som personligen eller genom befullmäktigat ombud medverkar fysiskt på stämman i Bolagets lokal i Ånge.

 Notera att deltagande via internet inte ger aktieägare rösträtt vid stämman.

 

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i Bolagsstämman kan ske skriftligen under adress Rocco Oil Sweden AB, Järnvägsgatan 15, 841 33 i Ånge eller via  info@roccosweden.se senast fredagen 7 juni 2024.

Vid anmälan uppges namn/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt antal och namn på biträden.

Vid anmälan skall även anges om aktieägaren personligen eller genom ombud avser närvara fysiskt vid stämman eller avser delta digitalt.

 

Aktieägare som företräds genom ombud skall insända kopia av fullmakt i samband med anmälan. Länk till förslag till Fullmakt

Fullmakten får vid stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges att den har längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

Fullmakten skall på begäran kunna uppvisas i original.

 

Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörighet som firmatecknare.

Som bekräftelse på anmälan kommer Rocco Oil Sweden att till dem som anmält fysisk närvaro på stämman via e-mail skicka ett inträdeskort som skall medtagas till stämman och uppvisas vid inregistreringen.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
  

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
 8. Om fastställande av resultat och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Om dispositioner beträffande bolaget resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter.
 14. Annat ärende som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i Bolagets lokaler i Ånge samt på hemsidan www.roccosweden.se senast från och med 21 maj 2024och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

 

UPPLYSNINGAR

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vis stämman avseende förhållande som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

 

AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 3 507 960 alla av samma aktieslag och med lika rösträtt.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Ånge 10 maj 2024

 

Rocco Oil Sweden AB

Styrelsen